Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej


Postanowienia ogólne:

 1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 3. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy.
 6. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 7. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 8. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 9. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 10. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 11. Komputery są uruchamiane wyłącznie na polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dostęp do Internetu w czasie zajęć można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą opiekuna.
 12. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela. Każdy uczeń jest osobiście odpowiedzialny za swoje stanowisko pracy.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

 1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci.
 2. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
 2. Obowiązkiem dyżurnych jest przewietrzenie pracowni, dopilnowanie uporządkowania stanowisk pracy oraz zgłoszenie tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Dyżurni opuszczają pracownię ostatni.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Last modified: Sunday, 4 September 2022, 5:28 PM